POJAM I PODELA TERETA

Roba je proizvod ljudskog rada koji nije namenjen za ličnu upotrebu proizvođača već za tržište, gde se razmenom uključuje u društvenu upotrebu.

Svaka roba ima svoja dva ključna svojstva i to upotrebnu vrednost i vrednost.

Upotrebna vrednost robe definiše se kao prirodna karakteristika robe da svojim materijalnim svojstvima zadovoljava ljudske potrebe.

Vrednost robe je njena društvena karakteristika i izražava se u novcu, odnosno ceni.

Teret je roba kojom se manipuliše u saobraćajno-transportnom smislu. Tereti koji se transportuju pripadaju određenoj vrsti i imaju svoja svojstva, oblik, dimenzije, zapreminu i brojni iznos. Sve ovo je neophodno znati da bi se prema vrsti tereta mogao organizovati optimalni unutrašnji i spoljašnji transport. To se pre svega misli na pravilan izbor vozila, manipulativnih sredstava kao i način pakovanja i skladištenja.

Podela tereta se može izvršiti na više načina i to prema poreklu na organski, neorganski i sintetički, prema stepenu obrade na sirovine, poluproizvode i gotove (finalne) proizvode. Prema kvalitetu na prave (originalne), surogat (zamenske) i falsifikate.

U logistici, međutim, roba se po pravilu razvrstava u odnosu na obeležja koja su od značaja za realizaciju skladištenja, pretovara i transporta, pri čemu je dominantan kriterijum razvrstavanja oblik robe. Shodno tome, sav teret možemo podeliti na:

  • komadni teret,
  • rasuti teret,
  • tečni teret,
  • gasoviti teret.

Komadni teret (roba)

Pod komadnom robom podrazumeva se roba koja se pojavljuje u jedinici koja se može brojati kao što su košulja, pantalone, par cipela, električni šporet, televizor i slično.

Rasuti teret

Ovi tereti mogu da budu prašinasti, zrnasti, ljuspičasti i grumenasti (pesak, šljunak, kukuruz, pšenica, razne rude,…).

Tečni teret

Tečna roba, kada se posmatra kao pojavni oblik tereta u procesima skladištenja, pretovara i transporta, označava različite vrste materijala u tečnom agregatnom stanju koje se čuvaju u skladišnim rezervoarima, pretovaraju sistemima cevastog transporta i transportuju u specijalizovanim vozilima za tu namemenu – cisternama.

Gasovita roba

Robe u gasovitom agregatnom stanju – gasovi, s obzirom na malu gustinu, u procesima skladištenja, pretovara i transporta pojavljuju se uvek u nekom od sledećih oblika: komprimovani, utečnjeni ili smrznuti gasovi, sa ciljem da se time poveća količina gasa u jedinici zapremine, a time omogući racionalnije korišćenje ovih materija.

Vrste i karakteristike tereta iziskuju različite uslove prevoza, pa se teret prema uslovima prevoza deli na:

  • običan,
  • specijalan

Običan teret tokom prevoza ne zahteva neke posebne uslove prevoza niti specijalnu vrstu vozila. Sa druge strane specijalan teret zahteva posebne mere čuvanja, transporta i bezbednosti. U ovu vrstu tereta ubraja se sledeća vrsta:

  • lakokvarljiva roba,
  • opasna roba,
  • vangabaritna roba.

Lakokvarljiva roba zahteva posebne uslove temperature i najčešće se prevozi u hladnjačama i drugim sličnim specijalnim vozilima.

Opasna roba je roba koja zahteva posebne uslove pri skladištenju i transportu jer može negativno da utiče na životnu sredinu i čoveka. U ovu vrstu robe spadaju sva lakozapaljiva i eksplozivna roba kao i razni eksplozivi, otrovne, nagrizajuće i radioaktivne materije. Prevoz ove vrste robe definisan je Zakonom i Pravilnikom o prevozu opasnog tereta.

Vangabaritna roba je roba koja svojim dimenzijama prelazi dimenzije vozila, odnosno dozvoljena opterećenja koja su definisana Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila. To je roba koja uvek zahteva pribavljanje posebnih dozvola od nadležnih organa i posebne pratnje prilikom transporta.

Podsećamo sve profesionalne vozače da u okviru periodičnih obuka za obnavljanje CPC sertifikata mogu slušati seminar na temu „utovar, istovar i transport tereta“ u svim našim Centrima za obuku.

Prijavljivanje za seminar možete izvršiti pozivom našeg call centra na brojeve telefona 011 7 987 000 i 065 987 11 11 ili na našoj internet stranici https://cpc.rs/cpc-obuka/ .