Početna obuka za sticanje CPC

U ovom tekstu ćemo Vam približiti pojam CPC sertifikata, početne obuke, na koji način se vrši sama obuka i dati odgovore na neka od najčešće postavljenih pitanja tokom našeg rada sa profesionalnim vozačima.

ŠTA JE CPC sertifikat i kako se stiče?

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti ( „CPC“ – Certificate of Professional Competence) je dokument koji profesionalni vozač mora da poseduje na osnovu Zakona o bezbednosi saobraćaja na putevima.

Svi vozači koji su stekli pravo na upravljanje vozilima C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorije i upisali ga u vozačku dozvolu pre 30.12.2019. godine, odnosno vozači koji su redovnim školovanjem stekli zvanje „vozač motornih vozila“, početni „CPC“ stiču podnošenjem zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača.

DA LI JE STICANJE POČETNOG „CPC“-A NA OSNOVU STEČENOG PRAVA VREMENSKI OGRANIČENO? NE! Vozač može i nakon 29.12.2019. godine podneti zahtev za sticanje početnog „CPC“-a na osnovu stečenog prava.

Drugi način sticanja početnog „CPC“ je pohađanjem obavezne početne obuke u Centru za obuku profesionalnih vozača.

Vozač koji želi da stekne početnu kvalifikaciju, mora da ispuni nekoliko uslova. Da poseduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE), koju je stekao posle 30.12.2019. godine. Da je pohađao obaveznu početnu obuku, čije trajanje zavisi od stepena i vrste obrazovanja vozača, a na kojoj je obavezno prisustvo svim časovima teorijske i praktične nastave. Kao poslednji korak, obaveza svakog vozača je da položi stručni ispit koji organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja u prostorijama Centra za obuku profesionalnih vozača.

U zavisnosti od stepena obrazovanja vozača, obavezna obuka za početni „CPC“ se organizuje kao:

  • Osnovna obuka od najmanje 280 nastavnih časova, od kojih je najmanje 20 časova praktične nastave (okvirno trajanje 40 radnih dana);
  • Osnovna ubrzana obuka od najmanje 140 nastavnih časova, od kojih najmanje 10 časova praktične nastave (okvirno trajanje 20 radnih dana)

Dokumenta koja se podnose prilikom prijave su:

  1. Lična karta
  2. Vozačka dozvola
  3. Dve fotografije 25mm x 35mm
  4. Diploma o stečenom obrazovanju
  5. Važeće lekarsko uverenje
  6. Dokazi o uplati (obuka i taksa Agencije za bezbednost saobraćaja)

Teorijski deo početne obuke traje 19 radnih dana. Svakog dana polaznici slušaju nastavu u trajanju od 7 školskih časova po 45 minuta. Tokom boravka u našim Centrima, polaznici imaju obezbeđen obrok i piće (kafa, čaj, sok, voda).

Nakon završetka teorijske nastave, svi polaznici prolaze praktičnu nastavu sa našim instruktorima u okviru koje savladavaju radnje na poligonu i upravljaju odgovarajućim vozilom na osnovu kategorije upisane u vozačkoj dozvoli. Da bi mogli upravljati vozilom, polaznici moraju posedovati karticu vozača za digitalni tahograf

Tahografska kartica je nosač podataka koja se koristi u digitalnom tahografu i koja omogućava identifikaciju vlasnika kartice, kao i preuzimanje i čuvanje podataka.

Cena početne obuke od 140 časova iznosi 143.934,00 dinara + 5000 dinara taksa Agencije za bezbednost saobraćaja. Polaznici nisu u obavezi da uplate ceo iznost pre početka same obuke.
Prilikom prijavljivanja, a pre početka obuke, potrebno je uplatiti i dostaviti dokaz o uplati iznosa od 43.934,00 dinara. Preostali iznos od 100.000,00 dinara možete platiti do okončanja obuke ili do dobijanja potvrde, ali ne kasnije od 60 dana od dana završetka obuke na broj rata koji Vama dogovara.
Nakon završetka obuke (teorijskog i praktičnog dela) polaznici izlaze na polaganje stručnog ispita Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, za koji je potrebno uplatiti 15.000,00 dinara.
Neposredno pred ispit, za naše polaznike se organizuje pripremna nastava, kako bi što spremniji pristupili polaganju ispita.

Uspešno položenim ispitom, polaznici preuzimaju potvrde o položenom ispitu sa kojima podnose zahtev za izdavanje CPC i kvalifikacione kartice vozača i postaju profesionalni vozači.

DA LI SE U REPUBLICI SRBIJI MOŽE UPISATI „KOD 95“ U VOZAČKU DOZVOLU? MOŽE! Na zahtev profesionalnog vozača, nadležni organ, Ministarstvo unutrašnjih poslova upisuje međunarodni kod 95 u vozačku dozvolu.

U periodu važenja kvalifikacione kartice, vozač mora da pohađa 5 obaveznih seminara unapređenja znanja (periodičnih obuka), sa 5 različitih tema koje seminar obrađuje. Periodične obuke se realizuje kao jednodnevni seminari unapređenja znanja u trajanju od 7 nastavnih časova po 45 minuta.
           

Preporuka je da vozači pohađaju po jedan seminar u toku kalendarske godine, a moguće je pohađati najviše dva različita seminara u toku jedne kalendarske godine.

Za dobijanje dodatnih informacija kao i za prijavljivanje za prvi slobodan termin možete pozvati naš call centar na brojeve telefona:
011 7987 000 ili na 065 987 1111.