Paket mobilnosti – Obaveza unošenja simbola države prilikom prelaska granice

Usvajanjem Paketa za mobilnost menjaju se EU pravila o upućivanju vozača na rad, radnom vremenu vozača, tahografima, pristupu profesiji i pristupu međunarodnom transportnom tržištu.

Tri pravna akta imaju za cilj poboljšanje uslova rada vozača (naročito u pogledu vremena vožnje i perioda odmora), pošteniju konkurenciju i borbu protiv nezakonitih praksi (uključujući bolje sprovođenje pravila kabotaže – prevoz robe koji obavljaju nerezidentni prevoznici privremeno u državi članici domaćinu) i jasna pravila o zaposlenju vozača kako bi se osigurala jednaka plata u sektoru drumskog saobraćaja. Politički sporazum između Evropskog parlamenta (EP) i Evropskog saveta (EK) postignut je u decembru 2019. godine.

Informacije o obavezi unosa simbola države prilikom prelaska granice

Usvajanjem zakonskih regulativa koje se odnose na promene u drumskom saobraćaju u Evropskoj uniji, poznatom kao „Paket mobilnosti“ od 02.02.2022. godine na snagu je stupila obaveza da vozači na tahografu ručno beleže simbol države u koju ulaze, nakon što su prešli granicu države članice.

Za vozila opremljena analognim tahografom, ova obaveza u primeni je od 20.08.2020. godine.

Ova, kao i druge izmene navedene u „Paketu mobilnosti“ ne predstavljaju automatsku obavezu za prevoznike koji dolaze iz država koje nisu članice Evropske unije. Republika Srbija je potpisnica AETR sporazuma i pomenuta obaveza se ne odnosi na srpske prevoznike.

Kako je svakoj državi članici Evropske unije ostavljena mogućnost da utvrđuje pravila o sankcijama koje se odnose na kršenje odredbi iz „Paketa mobilnosti“, preporuka je da u međunarodnom prevozu tereta i putnika srpski prevoznici poštuju odredbe „Paketa mobilnosti“ i da evidentiraju prelazak državne granice na tahografima.

Evidentiranje prelaska državne granice vrši se unosom u tahograf simbola države u koju se ulazi, a bez potrebe za prethodnim zatvaranjem države u kojoj je započeta dnevna aktivnost.