Dokumenta vozača, vozila, tereta i putnika

Profesionalni vozač je vozač čije je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, i to kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E i koji za obavljanje svog posla mora imati stečenu početnu kvalifikaciju odnosno periodičnu obuku.

Cilj periodične obuke je da se profesionalni vozači redovno informišu o izmenama propisa u nacionalnom i međunarodnom transportu kako bi ih mogli primeniti u svom svakodnevnom radu, kao i da redovno stiču nova i osveže postojeća znanja i veštine.

Obavezne periodične obuke profesionalnih vozača se sprovode kao jednodnevni seminari unapređenja znanja. Druga tema seminara koju smo pokrenuli u našim Centrima je „Dokumenta vozača, vozila, tereta i putnika“.

Značaj dokumentacije za vozača, teret, putnika i vozilo u transportu se ogleda u tome da se i vozači i vozila uvedu u određene zakonske tokove. Sa aspekta vozača, misli se na njihovu obučenost i kvalifikovanost za obavljanje transportne delatnosti, a sa aspekta vozila misli se na usklađenost sa propisanim tehničkim uslovima i standardim, naročito u segmentu bezbednosti drumskog saobraćaja.

Zakonima i pravilnicima koji postoje u Republici Srbiji, a koji su usklađeni sa međunarodnim pravnim aktima, definisani su kriterijumi koje moraju da ispunjavaju i vozači i vozila kako bi na siguran i bezbedan način učestvovali u saobraćaju.

Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor.

Prevoz tereta u drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona, kao i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza putnika i prevoza lica za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju u domaćem i međunarodnom prevozu, pružanja staničnih usluga na autobuskim stanicama i inspekcijski nadzor.

Predavanja na temu „Dokumenta vozača, vozila, tereta I putnika“ u našim centrima

Predavanje je sadržajem i formom prilagođeno da na direktan i jednostavan način pruži odgovore na najčešća pitanja i nejasnoće koje nastaju u praktičnom radu profesionalnih vozača, a odnose se na svu dokumentaciju koja prati prevoz tereta i putnika. Seminar je pripremljen u skladu sa iskustvima u realizaciji obuka vozača uz uvažavanje trenutnih Zakonskih i tehničkih uslova rada profesionalnih vozača.

U okviru predavanja obrađuju se sledeće oblasti:

  • Dokumenta vozača
  • Dokumenta za vozilo
  • Evropski izveštaj
  • Transportna dokumenta
  • Dokumenta za prevoz putnika
  • Carinska dokumenta

Svi naši predavači poseduju znanja i veštine, a posebno praktična iskustva, koja uspešno prenose na polaznike i time doprinose da nakon odslušanog seminara dominira zadovoljstvo zbog naučenih pojmova i rešenih nedoumica među njima.

Dokumentacija putnika je vrlo bitna stavka prilikom obavljanja domaćeg, a posebno međunarodnog prevoza putnika. Na taj način se povećava i kvalitet usluge koja se pruža na obostrano zadovoljstvo korisnika i pružaoca usluge.

Dokumentacija u prevozu tereta u drumskom saobraćaju, u zavisnosti od vrste prevoza, je raznovrsna a ponekad i obimna, pa je njeno poznavanje, priprema i posedovanje tokom obavljanja prevoza jedan od ključnih zadataka svakog člana posade, kako bi prevoz bio obavljen uspešno na zadovoljstvo svih učesnika u transportnom procesu.

Proverite slobodne termine, kontaktirajte naš Cenatar za obuku i zakažite!