CPC – sertifikat o stručnoj kompetentnosti

U ovom tekstu ćemo vam približiti pojam CPC sertifikata, vaša prava, obaveze i dati odgovore na neka od najčešće postavljenih pitanja tokom našeg rada sa profesionalnim vozačima.

ŠTA JE CPC?

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti ( „CPC“ – Certificate of Professional Competence) je dokument koji profesionalni vozač mora da poseduje na osnovu Zakona o bezbednosi saobraćaja na putevima. Izdaje se na neodređen vremenski period. Stiče se na osnovu priznate kvalifikacije ili pohađanjem obavezne početne obuke (osnovne obuke ili dodatne obuke).

ŠTA JE KVALIFIKACIONA KARTICA VOZAČA?

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument koji glasi na ime vozača i izdaje se na osnovu sertifikata o stručnoj kompetentnosti sa rokom važenja od 5 godina i obnavlja se na osnovu stečenog periodičnog „CPC“-a, odnosno pohađanjem 5 obaveznih seminara.

KAKO SE STIČE POČETNI „CPC“ ?

Početni „CPC“ se može steći pohađanjem obavezne početne obuke u Centru za obuku profesionalnih vozača(ukoliko vozač nije prethodno stekao sertifikat) ili pohađanjem dodatne obuke za vozače koji su stekli „CPC“ za prevoz tereta, a žele da obavljaju prevoz putnika i obratno.

Drugi način za sticanje početnog „CPC“-a je na osnovu stečenog prava, odnosno „priznate kvalifikacije“. Svi vozači koji su stekli pravo na upravljanje vozilima C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorije i upisali ga u vozačku dozvolu pre 30.12.2019. godine, odnosno vozači koji su redovnim školovanjem stekli zvanje „vozač motornih vozila“, početni „CPC“ stiču podnošenjem zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača.

DA LI JE STICANJE POČETNOG „CPC“-A NA OSNOVU STEČENOG PRAVA VREMENSKI OGRANIČENO?

NE! Vozač može i nakon 29.12.2019. godine podneti zahtev za sticanje početnog „CPC“-a na osnovu stečenog prava.

KOJE USLOVE MORA DA ISPUNJAVA PROFESIONALNI VOZAČ KAKO BI STEKAO POČETNI „CPC“ SERTIFIKAT?

Vozač koji želi da stekne početnu kvalifikaciju, mora da ispuni nekoliko uslova. Da poseduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE), koju je stekao posle 30.12.2019. godine. Da je pohađao obaveznu početnu obuku, čije trajanje zavisi od stepena i vrste obrazovanja vozača, a na kojoj je obavezno prisustvo svim časovima teorijske i praktične nastave. Kao poslednji korak, obaveza svakog vozača je da položi stručni ispit koji organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja u prostorijama Centra za obuku profesionalnih vozača.

KOLIKO TRAJE OBUKA ZA POČETNI „CPC“ SERTIFIKAT?

U zavisnosti od stepena obrazovanja vozača, obavezna obuka za početni „CPC“ se organizuje kao:

  • Osnovna obuka od najmanje 280 nastavnih časova, od kojih je najmanje 20 časova praktične nastave (okvirno trajanje 40 radnih dana);
  • Osnovna ubrzana obuka od najmanje 140 nastavnih časova, od kojih najmanje 10 časova praktične nastave (okvirno trajanje 20 radnih dana);
  • Dodatna obuka u trajanju od najmanje 70 nastavnih časova, od kojih je najmanje 5 časova praktične nastave (okvirno trajanje 10 radnih dana);
  • Dodatna obuka u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova, od kojih najmanje 3 časa praktične nastave (okvirno trajanje 5 radnih dana).

KOJU OBUKU TREBA DA POHAĐA VOZAČ KAKO BI STEKAO SERTIFIKAT ZA C, ODNOSNO ZA D KATEGORIJU?

Sertifikat za C kategoriju:

Vozač koji ima manje od trogodišnjeg srednjeg obrazovanja mora da pohađa osnovnu obuku u trajanju od najmanje 280 nastavnih časova.

Vozač koji ima minimum trogodišnje srednje obrazovanje mora da pohađa osnovnu ubrzanu obuku u trajanju od najmanje 140 časova.

Sertifikat za D kategoriju:

            Ukoliko je vozač stekao početni „CPC“ za C kategoriju, a želi da stekne i početni „CPC“ za D kategoriju, mora da pohađa dodatnu obuku.

Dodatnu obuku u trajanju od najmanje 70 nastavnih časova pohađa vozač koji je prethodno završio osnovnu obuku od 280 časova.

Dodatnu obuku u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova, vozač pohađa ukoliko je prethodno završio osnovnu ubrzanu obuku od 140 časova ili poseduje prethodno priznatu kvalifikaciju na osnovu stečenog prava.

ŠTA JE PERIODIČNI „CPC“ I ZAŠTO JE ON VAŽAN?

Periodični „CPC“ se sastoji iz 5 periodičnih obuka (seminara), koje je profesionalni vozač u obavezi da pohađa nakon sticanja početnog „CPC“-a, odnosno u roku od 5 godina, od dana kada je izvadio kvalifikacionu karticu vozača, do dana kada prestaje njeno važenje.

Profesionalni vozač koji ne ispuni obavezu pohađanja 5 periodičnih seminara, neće moći da obnovi kvalifikacionu karticu vozača, a samim tim ni da obavlja poslove profesionalnog vozača!

KAKO STE STIČE PERIODIČNI „CPC“?

Periodični „CPC“ se stiče pohađanjem periodičnih obuka, koje se sprovode kao jednodnevni seminari unapređenja znanja u trajanju od 7 nastavnih časova po 45 minuta.

U periodu važenja kvalifikacione kartice, vozač mora da pohađa 5 obaveznih seminara unapređenja znanja, sa 5 različitih tema koje seminar obrađuje.

Preporuka je da vozači pohađaju po jedan seminar u toku kalendarske godine, a moguće je pohađati najviše dva različita seminara u toku jedne kalendarske godine.

DA LI SE U REPUBLICI SRBIJI MOŽE UPISATI „KOD 95“ U VOZAČKU DOZVOLU?

MOŽE! Na zahtev profesionalnog vozača, nadležni organ, Ministarstvo unutrašnjih poslova upisuje međunarodni kod 95 u vozačku dozvolu, na osnovu početnog ili periodičnog „CPC“-a.

Kartica i međunarodni kod 95 upisan u vozačku dozvolu imaju rok važenja od 5 godina. Tokom upravljanja vozilom, profesionalni vozač mora kod sebe imati sopstvenu karticu ili vozačku dozvolu sa upisanim međunarodnim kodom 95.