Obavezna oprema u teretnim vozilima

Obavezna oprema u vozilima definisana je Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima. U ovom tekstu ćemo bliže objasniti šta čini obaveznu opremu teretnih vozila.

U obaveznu opremu u teretnim vozilima:

 • Rezervni točak,
 • Aparat za gašenje požara,
 • Sigurnosni trougao,
 • Oprema za pružanje prve pomoći,
 • Klinasti podmetači,
 • Svetloodbojni prsluk,
 • Zimska oprema.

Rezervni točak

Rezervni točak mora postojati u motornim i priključnim vozilima tako da ga vozač može, po potrebi, koristiti. Pneumatik na rezervnom točku mora biti istih dimenzija i nosivosti kao pneumatici koji se koriste na vozilu ili biti homologovan kao privremeni rezervni točak prema jednoobraznim tehničkim uslovima.

Rezervni točak ne moraju da imaju motorna i priključna vozila ako su pneumatici ili naplaci opremljeni nekim sigurnosnim sistemom za sigurnu vožnju s izduvanim pneumatikom ili ako vozilo poseduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje izduvanog pneumatika (npr. sprej, pena u boci pod pritiskom, komplet za brzu popravku pneumatika i sl.).

Aparat za gašenje požara

Prenosni aparat za gašenje početnih požara, sa važećim dokazom o ispravnosti u skladu sa preporukom proizvođača, mora postojati i biti postavljen na dostupnom mestu, tako da se u slučaju požara može upotrebiti u motornim vozilima. Aparat za gašenje požara mora gasiti požare klasa A, B i C i elektro instalacija pod naponom. Sredstvo za gašenje je suvi prah ili ekvivalentna količina drugog pogodnog sredstva za gašenje, u skladu sa preporukom proizvođača tog sredstva.

Na deklaraciji aparata za gašenje početnih požara mora biti naveden podatak o ekvivalentnoj količinu suvog praha koju zamenjuje sredstvo za gašenje koje se nalazi u aparatu. U vozilima vrste M2, M3, N1, N2, N3 i K5 mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 2 kg suvog praha.

Sigurnosni trougao

Sigurnosni trougao, koji odgovara jednoobraznim tehničkim uslovima, mora postojati u motornim vozilima tako da ga vozač može po potrebi koristiti. Po dva sigurnosna trougla moraju postojati u:

 1.  teretnom vozilu i autobusu kada vuku priključno vozilo;
 2. motornom vozilu koje se nalazi na začelju kolone kada se motorna vozila kreću u organizovanoj koloni.

Oprema za pružanje prve pomoći

U motornim vozilima vrsta M, N, T, C i K5 mora postojati oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći veličine „B“) koja odgovara standardu SRPS Z.B2.001 („Službeni glasnik RS“, broj 6/10), tako da se može po potrebi koristiti.

Oprema za pružanje prve pomoći mora se nalaziti na dostupnom mestu.

Klinasti podmetači

Dva klinasta podmetača moraju postojati, na vidnom mestu, u motornim i priključnim vozilima, čija najveća dozvoljena masa prelazi 5 t tako da ih vozač može, po potrebi, koristiti.

Svetloodbojni prsluk

Kada vozilo učestvuje u saobraćaju na putu, u putničkom, teretnom vozilu i autobusu se mora nalaziti odgovarajući svetloodbojni prsluk. Svetloodbojni prsluk mora odgovarati standardu SRPS EN 471:2010 („Službeni glasnik RS“, broj 3/11).

Zimska oprema motornih vozila

Zimska oprema motornih vozila, osim za vozila vrsta L, K, T i C podrazumeva: 

 1. pneumatike za zimsku upotrebu (npr. M+S, Snow, Winter i dr.) na svim točkovima vozila vrste M1 i N1;
 2. lance odnosno druge uređaje za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka;
 3. za vozila vrsta M2, M3, N2 i N3 obavezni deo zimske opreme je i lopata. Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu, kada se koriste kao zimska oprema, ne sme biti manja od 4 mm.

Na vozilima se ne smeju postavljati pneumatici sa klinovima. U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.

Ova oprema može se postaviti na točkove i na delu puta koji nije označen znakom „Lanci za sneg“ samo kada je kolovoz prekriven snegom.