Vrste i namena tahografa

Tahograf je merni uređaj koji se ugrađuje u motorna vozila i namenjen je za praćenje korišćenja vozila i rada posade vozila. Sastoji od jedinice u vozilu, senzora kretanja i kablova za povezivanje senzora kretanja i jedinice u vozilu.

Postoje dve vrste tahografa:

 • Analogni
 • Digitalni

Tahograf omogućava:

 • vlasniku voznog parka – da raspolaže informacijama: o radu vozača/suvozača (vreme rada, pređeni put, aktivnosti i odnos prema vozilu) i radu vozila (pređeni put, uslovi rada, zastoji).
 • vozaču vozila – da raspolaže informacijama: o vremenu trajanja aktivnosti, brzini, pređenom putu i dr.
 • korisniku transportne usluge – da raspolaže informacijama: o vremenu utovara/istovara, pređenom putu, zaustavljanjima i dr.
 • nadzornom organu – da raspolaže informacijama: o radnom vremenu vozača/suvozača, vremenu upravljanja vozilom, pređenom putu i dr.

Analogni tahografi

Analogni tahograf je uređaj koji se ugrađuje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza i evidentiranja podataka o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozača. U analogni tahograf postavlja se tahografski listić koji je predviđen za evidentiranje i čuvanje predviđenih zapisa i po kome pisač analognog tahografa obavlja kontinualno beleženje predviđenih zapisa.

Pored ovih podataka, analogni tahograf evidentira i otvaranje kućišta u koje je umetnut tahografski listić, dok digitalni tahograf evidentira i izmereno vreme, identitet vozača, događaje i greške, podatke o kontroli, kalibraciji i popravci tahografa, kao i identifikaciju radionice.

Analogni tahografi na kućištu imaju preklopnike ili tastere koji služe da član posade izabere odgovarajuću vrstu aktivnosti. Postoje četiri vrste aktivnosti:

 • vreme upravljanja vozilom („vožnja“) ,
 • ostalo vreme rada („čekić“) ,
 • vreme raspoloživosti („kocka“) ,
 • pauze i odmore („krevet“) .

Digitalni tahografi

Digitalni tahograf je tahograf koji ima funkcije automatskog i poluautomatskog prikaza, evidentiranja, štampanja, čuvanja i preuzimanja podataka o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozača. U skladu sa napretkom u oblasti funkcija digitalnog tahografa postojale su generacije digitalnog tahografa. Generacija digitalnih tahografa do pojave tzv. „smart“ tahografa smatraju se prvom generacijom digitalnog tahografa, dok se „smart“ tahografi smatraju drugom generacijom digitalnih tahografa.

Tzv. Prva generacija digitalnih tahografa – U državama Evropske unije postala je obaveza ugradnje prve verzije digitalnog tahografa u novoproizvedena i prvi put registrovana vozila nakon 1. maja 2006. godine. Obaveza ugradnje važi i za države članice AETR sporazuma kao i za vozila iz Republike Srbije koja se koriste u međunarodnom transportu. Za vozila koja učestvuju u domaćem transportu propisana je obaveza ugradnje digitalnih tahografa u novoproizvedena i prvi put registrovana vozila od 01. jula 2011. godine.

Digitalni tahograf omogućava jednostavnije čuvanje podataka o aktivnostima vozača, jer vozači tokom upravljanja vozilom ne moraju da imaju kod sebe veliki broj tahografskih listića, već se svi potrebni podaci čuvaju na kartici vozača i na digitalnom tahografu.

Tzv. Druga generacija digitalnih tahografa – pametni (SMART) tahografi, su uređaji koji služe praćenju aktivnosti vozača i poštovanja propisa u okviru radnih vremena. Od 15.06.2019. godine sva nova vozila u Evropskoj uniji moraju biti opremljena pametnim (SMART) tahografom.

Funkcije SMART tahografa su:

 • automatski evidentira (pamti) kao geografsku poziciju: početno mesto dnevnog radnog vremena, završno mesto dnevnog radnog vremena i položaj vozila na svaka tri časa akumuliranog upravljanja vozilom (vožnje);
 • pomoću posebnog sistema omogućeno je očitavanje rada digitalnog tahografa preko daljinske veze pri čemu se prilikom nadzora vozilo ne zustavlja radi kontrole, pa na taj način vozač štedi vreme.

Odgovornosti

Poslodavci i vozači vozila u koje su ugrađeni tahografi odgovorni su za ispravnost istih i dužni su da obezbede propisno korišćenje tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica.

Zabranjeno je:

 • falsifikovanje, brisanje ili uništavanje podataka evidentiranih na tahografskom listiću,
 • korišćenje uređaja ili naprave za manipulaciju sa tahografom, tahografskim listićem koje mogu da dovedu do falsifikovanja, brisanja ili uništavanja evidentiranih podataka. U vozilu ne sme da se nalazi uređaj ili naprava koja se može koristiti u svrhu izvršenja navedenih manipulacija.

Odgovornost poslodavca

Poslodavac mora proveravati da li njegovo vozilo ili vozila potpadaju pod opis tahograf zahteva. Ukoliko potpadaju, on treba uvesti tahograf u svako vozilo u skladu s propisima, atestirati tahograf i dati uputstva osoblju kako rukovati samim tahografom i svom opremom koja uz njega ide.

Poslodavac mora organizovati rad vozača tako da se on uklapa u propise o satima vožnje i propise o tahografu, a pored toga:

 • mora da obezbedi dovoljan broj tahografskih listića, ili rolni termalne trake.
 • čuva tahografske listiće i ispise godinu dana nakon datuma njihovog korišćenja i dužan je da, na zahtev nadležnog organa, iste pruži na uvid.
 • na zahtev vozača dužan je da da kopije tahografskih listića, odnosno izvod iz evidencije o radnom vremenu vozača.
 • dužan je da čuva godinu dana zapisnike i druge relevantne podatke dobijene od nadzornih organa u vezi sa obavljenim nadzorom u prostorijama prevoznika i na putu.

Odgovornost vozača

Vozač se mora striktno pridržavati zakonskih propisa i u okviru toga dužan je da:

 • koristi tahografske listiće ili digitalne kartice (DK) svakog dana tokom koga upravlja vozilom, od trenutka preuzimanja vozila;
 • obezbedi da se tahografski listić ili kartica nalaze u tahografu kad god je u vozilu, odnosno obavlja ostale aktivnosti u vezi sa vozilom;
 • pravovremeno koristi odgovarajuće preklopnike ili tastere na tahografu;
 • čitko popuni tahografski listić svim propisanim podacima;
 • sa sobom nosi memorijsku karticu, bez obzira da li se nalazi u vozilu sa analognim ili digitalnim tahografom;
 • u vozilu ima termo traku, u dovoljnoj količini za ispis podataka za prethodnih 28 dana.

Pored navedenog vozač mora:

 • osigurati da instrument pravi pravilne zabeleške;
 • manuelno popunjavati taho listiće, ukoliko se tahograf pokvari;
 • u slučaju inspekcije, dati taho listić za taj dan, plus listiće (potvrde ili karticu) za prethodnih 28 dana;
 • dozvoliti svakom ovlašćenom inspektoru da pogleda listiće ili sam tahograf.

Tahograf je uređaj koji ima zadatak da sva kretanja i aktivnosti vozača prenese na zapis u određenom obliku koji će poslužiti kako vozaču, da prati trajanje svojih aktivnosti, tako i vlasniku voznog parka da na što bolji način koristi vozila i jednostavnije planira rada vozača i vozila.

Analogni tahografi su sa svojim osnovnim funkcijama bili kvalitetna polazna osnova za unapređenje rada vozača. Sve zainteresovane strane u transportu su bili usmerene ka tome da se pored dobrobiti koje tahograf donosi unapređenju rada vozača, smanji i mogućnost za manupulaciju.

Kasnije su konstruisani digitalni tahografi, sa ciljem da se pojednostavi evidentiranje aktivnosti vozača i smanji mogućnost za manipulaciju.