Pored ostalih Zakonom obaveznih dokumenata, lice koje želi da radi kao profesionalni vozač mora da poseduje: Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i Kvalifikacionu karticu vozača.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti (“CPC”)

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti je dokument kojim se potvrđuje početna ili periodična kvalifikacija profesionalnog vozača za prevoz tereta ili prevoz putnika.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti vozač može dobiti na osnovu priznate početne kvalifikacije.

Priznatu kvalifikaciju imaju svi vozači koji su stekli pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, najkasnije do 30. decembra 2019. godine.

Priznata kvalifikacija se ostvaruje samo na osnovu vozačke dozvole i obuhvata kategorije koje su upisane u vozačku dozvolu. Vozači koji imaju priznatu kvalifikaciju oslobođeni su od pohađanja početne obuke i polaganja ispita za dobijanje početne kvalifikacije – CPC-a.

Priznatu kvalifikaciju imaju i lica koja su stekla diplomu obrazovnog profila „vozač motornih vozila“, odnosno lica koja su u toku školovanja pohađala sadržaj iz nastavnih planova i programa i položila završni ispit za obrazovni profil „vozač motornih vozila“, bez obzira na datum završetka.

Vozači koji ne ispunjavaju uslove za priznatu kvalifikaciju, a koji su stekli pravo za upravljanje vozilom C ili D kategorije,  početni CPC stiču pohađanjem obavezne obuke i polaganjem stručnog ispita.

Pravilnikom su definisane četiri (4) vrste sertifikata, Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje :

 • početna kvalifikacija za prevoz tereta;
 • početna kvalifikacija za prevoz putnika ;
 • periodična obuka za prevoz tereta ;
 • periodična obuka za prevoz putnika ;

Sertifikat kojim se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz tereta /putnika nema rok važenja i izdaje se na osnovu početne kvalifikacije.

Sertifikat kojim se potvrđuje periodična obuka za prevoz tereta /putnika se izdaje sa rokom važenja od 5 godina, na osnovu pohađanja periodične obuke za CPC, odnosno 5 obaveznih obuka.

Vozač je dužan da trajno čuva sertifikat kojim se potvrđuje početna kvalifikacija.

Kvalifikaciona kartica

Kvalifikaciona kartica vozača – CPC je međunarodni dokument koji se izdaje na osnovu sertifikata o stručnoj kompetentnosti. Kvalifikaciona kartica profesionalnog vozača izdaje se sa rokom važenja od 5 godina, a podaci na njoj su dvojezični: na srpskom jeziku (ćirilično pismo) i engleskom jeziku.

Kvalifikaciona kartica vozača – CPC  je lični dokument i glasi na ime vozača. Profesionalni vozač je zakonom obavezan da nosi ovu karticu sa sobom kada upravlja vozilom C ili D kategorijom.

Kako bi se dobila kvalifikaciona kartica profesionalnog vozača – CPC, neophodno je da se lice stekne Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim potvrđuje početnu kvalifikaciju – početni CPC.

Propisi Republike Srbije koji se odnose na rad profesionalnih vozača usaglašeni su sa Evropskom direktivom 2003/59/EZ sa kojom je uređena oblast profesionalnih vozača i izdavanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti. Na osnovu toga vozačima u Republici Srbiji omogućeno je da nesmetano obavljaju prevoz preko teritorija zemalja članica Evropske unije, uz posedovanje kvalifikacione kartice za vozače pri obavljanju prevoza, uz upisivanje kôda «95» u vozačku dozvolu.

Prijava za sertifikat i kvalifikacionu karticu

AMSS -CMV na osnovu ovlašćenja Agencije za bezbednost saobraćaja vrši prijem i obradu zahteva za izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica za vozače. Podnošenje zahteva se može izvršiti na dve lokacije AMSS CMV-a:

 • Beograd, Železnička 89v     – tel: 065/987 89 02 i
 • Subotica, Senćanski put 75 – tel: 065/987 29 95

Ukoliko želite da ubrzate proces podnošenja zahteva za sertifikat / karticu popunite elektronski zahtev na portalu Agencije za bezbednost saobraćaja (ovde).

Smernice za podnošenje zahteva za sertifikat i karticu možete preuzeti ovde.

Neophodna su sledeća dokumenta:

 1. Zahtev (ovde) – uredno i kompletno popunjen (primer) prema uputstvu (ovde),
 2. Fotokopija ili ispis lične karte vozača – originalni dokument na uvid,
 3. Fotokopija vozačke dozvole vozača – originalni dokument na uvid,
 4. Fotografija vozača formata 25×35 mm, ne starija od 6 meseci,
 5. Dokazi o izvršenim uplatama, primeri uplatnica (ovde) – uplatilac mora biti fizičko lice odnosno vozač koji podnosi zahtev.

Zahtev mora biti  potpisan na licu mesta, pred službenikom koji preuzima zahtev, osim ako zahtev donosi ovlašćeno lice u ekspozituru. U tom slučaju vozač, pre predaje zahteva ovlašćenom licu, a potpisuje zahtev prema uputstvu koje se nalazi na internet stranici Agencije za bezbednost saobraćaja.

Mogućnost plaćanja preko pravnog lica

Ukoliko preduzeće želi da izvrši uplatu za svoje vozače, potrebno je da pored dokaza o izvršenoj uplati (potvrda iz banke), dostavi i spisak svih vozača za koje je izvršena uplata, na memorandumu kompanije, overeno potpisom i pečatom. Pravno lice (poslodavac) u kojem je vozač zaposlen može ovlastiti zaposleno lice iz pravnog lica, da u ime vozača preda zahtev odnosno preuzme sertifikat i karticu. Ovlašćenje mora biti na memorandumu tog pravnog lica overeno potpisom.

Početni CPC

Početna kvalifikacija – početni CPC se može steći na dva načina:

 • Priznatom kvalifikacijom i
 • Pohađanjem obavezne početne obuke i polaganjem stručnog ispita.

Priznatu kvalifikaciju imaju svi vozači koji su stekli pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, najkasnije do 30. decembra 2019. godine.

Priznata kvalifikacija se ostvaruje samo na osnovu vozačke dozvole i obuhvata kategorije koje su upisane u vozačku dozvolu. Vozači koji imaju priznatu kvalifikaciju oslobođeni su od pohađanja početne obuke i polaganja ispita za dobijanje početne kvalifikacije – CPC-a.

Priznata kvalifikaciju imaju i lica koja su stekla diplomu obrazovnog profila „vozač motornih vozila“, odnosno lica koja su u toku školovanja pohađala sadržaj iz nastavnih planova i programa i položila završni ispit za obrazovni profil „vozač motornih vozila“, bez obzira na datum završetka.

Pohađanje obavezne početne obuke i polaganje vozačkog ispita je obaveza svih vozača koji nisu stekli priznatu kvalifikaciju, odnosno koji su nakon 30. decembra 2019. stekli pravo na upravljanja vozilima neke od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E.

Obavezna početna obuka zavisi od stepena obrazovanja vozača i može biti organizovana kao:

 • Osnovna obuka u trajanju od 280 nastavnih časova – pohađa vozač koji ima manje od trogodišnjeg srednjeg obrazovanja. Vozač u toku 280 nastavnih časova osnovne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 20 praktičnih časova.
 • Osnovna ubrzana obuka u trajanju od 140 nastavnih časova – pohađa vozač koji je stekao najmanje srednje trogodišnje obrazovanje bilo kog obrazovnog profila. Izuzetak su lica koja su stekla zvanje kroz obrazovni profil „vozač motornih vozila“. Vozač u toku 140 nastavnih časova osnovne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 10 praktičnih časova.
 • Dodatnu obuku pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta, a želi da obavlja i prevoz putnika. Dodatna obuka zavisi od načina sticanja osnovne obuke i može biti organizovana kao:
  • Dodatna obuka – 70 nastavnih časova- pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu osnovne obuke od 280 nastavnih časova. Vozač u toku 70 nastavnih časova dodatne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 5 praktičnih časova.
  • Dodatna obuka – 35 nastavnih časova – pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu osnovne ubrzane obuke od 140 nastavnih časova ili na osnovu priznate početne kvalifikacije, a želi da obavlja i prevoz putnika. Vozač u toku 35 nastavnih časova dodatne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 3 praktična časa.
 • Dopunska obuka se realizuje u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova, a pohađaju je vozači koji nisu položili stručni ispit za sticanje početnog „CPC“-a u roku od godinu dana od dana .

Obavezna početna obuka se može pohađati u Centrima AMSS CMV u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Paraćinu, Velikoj Plani, Šapcu, Kikindi, Vranju i  Subotici.

Prijavu za pohađanje obuke za početni CPC možete izvršiti (ovde).

Uputstvo za prijavu pohađanja obuke za početni CPC možete preuzeti (ovde).

Termine za pohađanje obuke za početni CPC možete pogledati (ovde).

Periodični CPC

Svaki profesionalni vozač koji želi da obnovi kvalifikacionu karticu, nakon 5 godina Zakonom je obavezan da stekne periodični CPC.

Petogodišnji period važenja kvalifikacione kartice počinje od momenta izdavanja kvalifikacione kartice profesionalnog vozača, odnosno datuma naznačenog na kartici. U toku tih 5 godina profesionalni vozač je u obavezi da pohađa periodičnu obuku od najmanje 35 nastavnih časova. Na ovaj način profesionalni vozač stiče periodični CPC koji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja sa rokom važenja od 5 godina.

Periodična obuka se sastoji iz 5 obaveznih seminara unapređenja znanja, koji ukupno imaju najmanje 35 nastavnih časova. Vozač je Zakonom obavezan da pohađa 5 obaveznih seminara unapređenja znanja, po jedan godišnje.

Ovi seminari se sastoje od 7 nastavnih časova (od 45 minuta), traju jedan dan i imaju obavezne ulazne i izlazne testove u trajanju od po 30 minuta (rade na početku i na kraju seminara). Testovi na seminaru se sprovode u cilju poboljšanja i proširenja znanja i ne ocenjuju se.

U toku jedne kalendarske godine, vozač može prisustvovati na najviše 2 seminara unapređenja znanja koji moraju imaju različite planove i programe rada.

Nakon pohađanja 5 periodičnih seminara(obuka), vozač Agenciji podnosi zahtev za izdavanje periodičnog CPC-a.

Seminari unapređenja znanja se mogu pohađati u Centrima AMSS CMV u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Paraćinu, Velikoj Plani, Šapcu, Kikindi, Vranju i  Subotici. 

Broj telefona za sve centre je 011 7 987 000

Prijavu za pohađanje seminara unapređenja znanja za periodični CPC možete izvršiti (ovde).

Uputstvo za pohađanje seminara unapređenja znanja za periodični CPC možete izvršiti (ovde).

Termine za pohađanje seminara unapređenja znanja za periodični CPC možete pogledati (ovde).

Praktična obuka

Praktična obuka treba da unapredi veštine vozača i jako je bitan element naročito kod vozača koji tek počinju da se bave poslom profesionalnih vozača.

Nakon završetka osnovne obuke za vozača  C, CE, D, DE kategorije u Auto školama vozači poseduju osnovna znanja i veštine koje su neophodne za upravljanje ovim vozilima. Ukoliko žele da se bave poslom profesionalnog vozača neophodno je da svoja znanja i veštine unaprede.

Praktična obuka čini obavezni deo početne obuke za CPC i usmerena je na specifične elemente upravljanja vozilom, a koji su svakodnevno potrebni pri radu profesionalnog vozača.

AMSS CMV realizuje praktične obuke za vozače C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E kategorije kroz:

 • Praktičnu obuku kao deo početne obuke za CPC i
 • Dodatnu praktičnu obuku namenjenu profesionalnim vozačima.

Praktična obuka kao deo početne obuke za CPC je predviđena nastavnim planom i programom početne obuke u obimu koji prati i model početne obuke. Svi polaznici početne obuke su obavezni da pohađaju ovu obuku, odnosno da upravljaju samostalno vozilom odgovarajuće kategorije, kako na poligonu tako i u saobraćaju.

Dodatna praktična obuka za profesionalne vozače organizuje se prema zahtevu pojedinca, odnosno transportne firme. Ova obuka se radi prema posebnom planu i programu zavisno od grupe kojoj je namenjena, odnosno konkretnih zahteva. Obukom su obuhvaćene specifične veštine koje su neophodne profesionalnim vozačima za rad u transportu, mogu se odnositi na:

 • Eko vožnju,
 • Defanzivu – bezbednu vožnju,
 • Manevar vozilom na manjim površinama,
 • Manevar specifičnim vozilima,
 • Uticaj specifičnih tereta na transport,
 • Obezbeđivanje specifičnih vrsta tereta,
 • Reagovanje u slučaju vanrednih situacija  i dr.

Dodatna praktična obuka predstavlja nadogradnju veština iskusnih profesionalnih vozača, odnosno omogućava im da se brzo prilagode novim zahtevima pri promeni radne sredine.

Ukoliko želite da ubrzate proces podnošenja zahteva za sertifikat / karticu popunite elektronski zahtev na portalu Agencije za bezbednost saobraćaja (ovde).

Svi programi praktičnih obuka mogu se pohađati u Centru AMSS CMV u Beogradu, Železnička 89v i tel: 011 7 987 000

Prijavu za pohađanje praktičnih obuka možete izvršiti pozivom na broj 011/7-987-000 ili mejlom na [email protected]

Polaganje ispita

Kako bi vozač želi da stekne početni CPC obavezan je da nakon završene obuke položi stručni ispit. Stručni ispit sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja u prostorijama Centra.

Vozač koji je stekao potvrdu o završenoj obuci, podnosi Agenciji za bezbednost saobraćaja prijavu za polaganje stručnog ispita za sticanje početnog CPC-a.

Stručni ispit je test koji se može sprovesti pismeno ili na računaru, a predviđeno vreme za realizaciju ispita je dva sata. Stručni ispit se sastoji se od:

1.    Pitanja sa više ponuđenih odgovora, pitanja koja zahtevaju direktan odgovor ili kombinacije ovih vrsta pitanja,

2.    Zadatka sa praktičnim primerom (studija slučaja).

Vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta, a želi da obavlja i prevoz putnika polaže deo stručnog ispita koji nije polagao.

Najkasnije u roku u 7 dana od polaganja stručnog ispita, Agencija objavljuje rezultate ispita na svojoj internet stranici.

Vozač je položio stručni ispit ukoliko je ostvario najmanje 75% od ukupnog broja predviđenih bodova.

Dodatne informacije o prijavi i načinu polaganju stručnog ispita možete naći na internet stranici Agencije za bezbednost saobraćaja.

Saradnja sa Auto Školama

Program saradnje Centra i Auto škola namenjen je preduzećima koje kroz saradnju žele da uspostave stalni priliv profesionalnih vozača koji jesu početnici, ali osposobljeni i pripremljeni od strane pouzdanih stručnjaka i kroz verifikovane programe. Takođe ovaj program saradnje namenjen je i pojedincima koji žele da postanu profesionalni vozači, a trenutno ne poseduju vozačku dozvolu C ili D kategorije.

Pojedincima ovaj program pruža mogućnost da uz finansijske olakšice u maksimalno kratkom roku postanu profesionalni vozači i nađu posao u nekoj domaćoj firmi.

Rad Centra za stručno usavršavanje i razvoj usmeren je na unapređenje postojećih i sticanje novih znanja i veština. Centar, kako bi postigao svoje ciljeve i omogućio što bolju uslugu polaznicima, budućim profesionalnim vozačima, pokrenuo je program saradnje sa Auto školama.

Zahvaljujući partnerskom nastupu sa pojedinim Auto školama moguće je u okviru Centra pohađati i obuku za C i D, i C ili D kategorije, nakon čega kandidat polaže ispit za vozača i nastavlja  pohađanje početne obuke za CPC za odabranu kategoriju.

Na ovaj način objedinjen je proces od obuke za vožnju pa sve do dobijanja Sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice.

 • Povezivanje Auto škola i Centra za obuku polaznicima omogućava,
 • Mogućnost da u budući poslodavac finansira kompletno osposobljavanje u Centru,
 • Jednostavniji proces prijave,
 • Obuku za CPC odmah nakon polaganja vozačkog ispita,
 • Jednostavniji proces prijave za polaganje stručnog ispita i
 • Preporuku za zaposlenje u transportnim preduzećima.

Zahvaljujući našoj saradnji sa transportnim preduzećima, u mogućnosti smo da polaznike koji se ističu preporučimo za prvo zaposlenje.