ONLINE PRIJAVA ZA CPC

Uputstvo za popunjavanje prijave možete preuzeti OVDE

Neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za prijavu možete pogledati OVDE

VAŽNA NAPOMENA

Prijavu je potrebno popuniti na alfabetu (ENG tastatura), bez korišćenja simbola š,č,ć,đ,ž

1. Podnosilac prijave:
Fizičko licePravno lice

Naziv firme:

Sedište firme: PIB

Ime i prezime ovlašćenog lica:

Kontakt telefon ovlašćenog lica: Email:

Dodajte ovlašćenje zaposlenog u pravnom licu, na memorandumu firme (.pdf)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Ovlašćeno lice će biti kontaktirano u roku od 3 dana od podnošenja prijave

2. Vrsta obuke za koju se prijavljujem:

3. Kategorija za koju zahtevam obuku: CDC i D

4. Centar u kome želim da prisustvujem obuci:

5. LIČNI PODACI

Državljanin Republike Srbije:
DaNe

Državljanstvo:
Ime:

Prezime: Ime jednog roditelja:

Datum rođenja: JMBG:

Mesto rođenja: Država rođenja:

Broj lične karte/pasoša: Lična karta/pasoš važi do:

Mesto prebivališta: Ulica: Broj:

Broj mobilnog telefona: Email

6. PODACI IZ VOZAČKE DOZVOLE

Broj vozačke dozvole: Vozačka dozvola važi do:

Ograničenja (12. iz V.D.): Ne postojePostoje

Upisati ograničenja:

Upisan kod 95: Da, upisan jeNije upisan

Kategorije vozila za koje posedujete dozvolu: C1CC1ECED1DD1EDE

C1
Važi od:

C
Važi od:

C1E
Važi od:

CE
Važi od:

D1
Važi od:

D
Važi od:

D1E
Važi od:

DE
Važi od:

7. PODACI O STEČENOM CPC-u

Da li posedujete CPC? Posedujem CPCNe posedujem CPC

Broj CPC kartice:
SRB Datum izdavanja CPC kartice

Za koje kategorije je izdat CPC? C1CC1ECED1DD1EDE

C1
Važi do:

C
Važi do:

C1E
Važi do:

CE
Važi do:

D1
Važi do:

D
Važi do:

D1E
Važi do:

DE
Važi do:

8. PODACI O STRUČNOJ SPREMI

Osnovno obrazovanje: StečenoNije stečeno

Srednje obrazovanje: I godinaII godineIII godineIV godineV godinaNije stečeno

Naziv i mesto srednje škole:

Obrazovni profil (iz diplome):

Visoko obrazovanje: II GODINEIII GODINEIV GODINEV GODINAOstaloNije stečeno

Naziv visokoškolske ustanove i mesto:

Stručno/akademsko zvanje:

8. Radno iskustvo na poslovima profesionalnog vozača: Do 3 godineOd 3 do 5 godinaPreko 5 godina

9. Termin početne obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin periodične obuke za koju se prijavljujem:

10. Način potvrde prisustva na obuci: SMSE-mailOba

11. PREDAJA DOKUMENTACIJE: PoštomLičnoElektronskim putem

Vašu dokumentaciju potrebno je poslati u roku od 24h, na adresu Vojvođanska 383i, Beograd
Vašu dokumentaciju potrebno lično doneti u roku od 3 dana, na adresu Vojvođanska 383i, Beograd
Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija ili ispis lične karte vozača:
2. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
3. Fotokopija školske diplome:
4. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
5. Dokazi o izvršenoj uplati troškova pohađanja početne obuke –AMSS-CMV:
6. Dokazi o izvršenoj uplati troškova organizacije početne obuke –ABS (nije obavezno polje):

Dodatna dokumentacija (nisu obavezna polja):
1. Fotokopija kvalifikacione kartice vozača (ukoliko je posedujete):
2. Fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko ste položili za C ili D kategoriju):
3. Ovlašćenje fizičkog lica koje predaje prijavu u ime vozača:

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija Potvrde o privremenom boravku ili stalnom nastanjenju u Republici Srbiji:
2. Fotokopiju radne dozvole:
3. Fotokopiju putne isprave, pasoša
4. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
5. Fotokopija školske diplome:
6. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
7. Dokazi o izvršenoj uplati troškova pohađanja početne obuke –AMSS-CMV:
8. Dokazi o izvršenoj uplati troškova organizacije početne obuke –ABS (nije obavezno polje):

Dodatna dokumentacija (nisu obavezna polja):
1. Fotokopija kvalifikacione kartice vozača (ukoliko je posedujete):
2. Fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko ste položili za C ili D kategoriju):
3. Ovlašćenje fizičkog lica koje predaje prijavu u ime vozača:

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija ili ispis lične karte vozača:
2. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
3. Fotokopija kvalifikacione kartice:
4. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
5. Dokazi o izvršenoj uplati troškova pohađanja periodične obuke –AMSS-CMV:
6. Dokazi o izvršenoj uplati troškova organizacije periodične obuke –ABS (nije obavezno polje):

Dodatna dokumentacija (nisu obavezna polja):
1. Ovlašćenje fizičkog lica koje predaje prijavu u ime vozača:

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija Potvrde o privremenom boravku ili stalnom nastanjenju u Republici Srbiji:
2. Fotokopiju radne dozvole:
3. Fotokopiju putne isprave, pasoša
4. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
5. Fotokopija kvalifikacione kartice:
6. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
7. Dokazi o izvršenoj uplati troškova pohađanja periodične obuke –AMSS-CMV:
8. Dokazi o izvršenoj uplati troškova organizacije periodične obuke –ABS (nije obavezno polje):

Dodatna dokumentacija (nisu obavezna polja):
1. Ovlašćenje fizičkog lica koje predaje prijavu u ime vozača:

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija ili ispis lične karte vozača:
2. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
3. Fotokopija školske diplome:
4. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
5. Spisak vozača na kojem se nalazi vozač za koga se vrši prijava na memorandumu firme:
6. Ovlašćenje vozača pravnom licu o korišćenju ličnih podataka za prijavu

Dodatna dokumentacija (nisu obavezna polja):
1. Fotokopija kvalifikacione kartice vozača (ukoliko je posedujete):
2. Fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko ste položili za C ili D kategoriju):

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija Potvrde o privremenom boravku ili stalnom nastanjenju u Republici Srbiji:
2. Fotokopiju radne dozvole:
3. Fotokopiju putne isprave, pasoša
4. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
5. Fotokopija školske diplome:
6. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
7. Spisak vozača na kojem se nalazi vozač za koga se vrši prijava na memorandumu firme:
8. Ovlašćenje vozača pravnom licu o korišćenju ličnih podataka za prijavu

Dodatna dokumentacija (nisu obavezna polja):
1. Fotokopija kvalifikacione kartice vozača (ukoliko je posedujete):
2. Fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko ste položili za C ili D kategoriju):

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija ili ispis lične karte vozača:
2. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
3. Fotokopija kvalifikacione kartice:
4. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
5. Spisak vozača na kojem se nalazi vozač za koga se vrši prijava na memorandumu firme:
6. Ovlašćenje vozača pravnom licu o korišćenju ličnih podataka za prijavu

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija Potvrde o privremenom boravku ili stalnom nastanjenju u Republici Srbiji:
2. Fotokopiju radne dozvole:
3. Fotokopiju putne isprave, pasoša
4. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
5. Fotokopija kvalifikacione kartice:
6. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
7. Spisak vozača na kojem se nalazi vozač za koga se vrši prijava na memorandumu firme:
8. Ovlašćenje vozača pravnom licu o korišćenju ličnih podataka za prijavu

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Saglasan sam da Centar za stručno usavršavanje i sertifikaciju može da koristi moje lične podatke u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci koje sam naveo/la u ovom zahtevu tačni i da su dokumenta koja sam priložio/la verodostojna.