ONLINE PRIJAVA ZA CPC

Uputstvo za popunjavanje prijave možete preuzeti OVDE

1. Podnosilac prijave:
Fizičko licePravno lice

Naziv firme:

Sedište firme: PIB

Ime i prezime ovlašćenog lica:

Kontakt telefon ovlašćenog lica: Email:

Dodajte ovlašćenje zaposlenog u pravnom licu, na memorandumu firme (.pdf)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Ovlašćeno lice će biti kontaktirano u roku od 3 dana od podnošenja prijave

2. Vrsta obuke za koju se prijavljujem:

3. Kategorija za koju zahtevam obuku: CDC i D

4. Centar u kome želim da prisustvujem obuci:

5. LIČNI PODACI

Državljanin Republike Srbije:
DaNe

Državljanstvo:
Ime:

Prezime: Ime jednog roditelja:

Datum rođenja: JMBG:

Mesto rođenja: Država rođenja:

Broj lične karte/pasoša: Lična karta/pasoš važi do:

Mesto prebivališta: Ulica: Broj:

Broj mobilnog telefona: Email

6. PODACI IZ VOZAČKE DOZVOLE

Broj vozačke dozvole: Vozačka dozvola važi do:

Ograničenja (12. iz V.D.): Ne postojePostoje

Upisati ograničenja:

Upisan kod 95: Da, upisan jeNije upisan

Kategorije vozila za koje posedujete dozvolu: C1CC1ECED1DD1EDE

C1
Važi od:

C
Važi od:

C1E
Važi od:

CE
Važi od:

D1
Važi od:

D
Važi od:

D1E
Važi od:

DE
Važi od:

7. PODACI O STEČENOM CPC-u

Da li posedujete CPC? Posedujem CPCNe posedujem CPC

Broj CPC kartice:
SRB Datum izdavanja CPC kartice

Za koje kategorije je izdat CPC? C1CC1ECED1DD1EDE

C1
Važi do:

C
Važi do:

C1E
Važi do:

CE
Važi do:

D1
Važi do:

D
Važi do:

D1E
Važi do:

DE
Važi do:

8. PODACI O STRUČNOJ SPREMI

Osnovno obrazovanje: StečenoNije stečeno

Srednje obrazovanje: I godinaII godineIII godineIV godineV godinaNije stečeno

Naziv i mesto srednje škole:

Obrazovni profil (iz diplome):

Visoko obrazovanje: II GODINEIII GODINEIV GODINEV GODINAOstaloNije stečeno

Naziv visokoškolske ustanove i mesto:

Stručno/akademsko zvanje:

8. Radno iskustvo na poslovima profesionalnog vozača: Do 3 godineOd 3 do 5 godinaPreko 5 godina

9. Termin početne obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin periodične obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin periodične obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin početne obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin periodične obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin početne obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin periodične obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin početne obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin periodične obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin početne obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin periodične obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin početne obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin periodične obuke za koju se prijavljujem:

9. Termin početne obuke za koju se prijavljujem:

10. Način potvrde prisustva na obuci: SMSE-mailOba

11. PREDAJA DOKUMENTACIJE: PoštomLičnoElektronskim putem

Vašu dokumentaciju potrebno je poslati u roku od 24h, na adresu Železnička 89v, Beograd
Vašu dokumentaciju potrebno lično doneti u roku od 3 dana, na adresu Železnička 89v, Beograd
Vašu dokumentaciju potrebno je poslati u roku od 24h, na adresu Bulevar Tanaska Rajića 3, Beograd
Vašu dokumentaciju potrebno lično doneti u roku od 3 dana, na adresu Bulevar Tanaska Rajića 3, Beograd
Vašu dokumentaciju potrebno je poslati u roku od 24h, na adresu Cvećarska 4, Beograd
Vašu dokumentaciju potrebno lično doneti u roku od 3 dana, na adresu Cvećarska 4, Beograd
Vašu dokumentaciju potrebno je poslati u roku od 24h, na adresu Knjaza Miloša 2, Paraćin
Vašu dokumentaciju potrebno lično doneti u roku od 3 dana, na adresu Knjaza Miloša 2, Paraćin
Vašu dokumentaciju potrebno je poslati u roku od 24h, na adresu Dimitrija Tucovića 69a, Novi Pazar
Vašu dokumentaciju potrebno lično doneti u roku od 3 dana, na adresu Dimitrija Tucovića 69a, Novi Pazar
Vašu dokumentaciju potrebno je poslati u roku od 24h, na adresu Lošinjska 14, Subotica
Vašu dokumentaciju potrebno lično doneti u roku od 3 dana, na adresu Lošinjska 14, Subotica
Vašu dokumentaciju potrebno je poslati u roku od 24h, na adresu Miloša Velikog 24, Kikinda
Vašu dokumentaciju potrebno lično doneti u roku od 3 dana, na adresu Miloša Velikog 24, Kikinda
Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija ili ispis lične karte vozača:
2. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
3. Fotokopija školske diplome:
4. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
5. Dokazi o izvršenoj uplati troškova pohađanja početne obuke –AMSS-CMV:
6. Dokazi o izvršenoj uplati troškova organizacije početne obuke –ABS (nije obavezno polje):

Dodatna dokumentacija (nisu obavezna polja):
1. Fotokopija kvalifikacione kartice vozača (ukoliko je posedujete):
2. Fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko ste položili za C ili D kategoriju):
3. Ovlašćenje fizičkog lica koje predaje prijavu u ime vozača:

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija Potvrde o privremenom boravku ili stalnom nastanjenju u Republici Srbiji:
2. Fotokopiju radne dozvole:
3. Fotokopiju putne isprave, pasoša
4. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
5. Fotokopija školske diplome:
6. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
7. Dokazi o izvršenoj uplati troškova pohađanja početne obuke –AMSS-CMV:
8. Dokazi o izvršenoj uplati troškova organizacije početne obuke –ABS (nije obavezno polje):

Dodatna dokumentacija (nisu obavezna polja):
1. Fotokopija kvalifikacione kartice vozača (ukoliko je posedujete):
2. Fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko ste položili za C ili D kategoriju):
3. Ovlašćenje fizičkog lica koje predaje prijavu u ime vozača:

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija ili ispis lične karte vozača:
2. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
3. Fotokopija kvalifikacione kartice:
4. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
5. Dokazi o izvršenoj uplati troškova pohađanja periodične obuke –AMSS-CMV:
6. Dokazi o izvršenoj uplati troškova organizacije periodične obuke –ABS (nije obavezno polje):

Dodatna dokumentacija (nisu obavezna polja):
1. Ovlašćenje fizičkog lica koje predaje prijavu u ime vozača:

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija Potvrde o privremenom boravku ili stalnom nastanjenju u Republici Srbiji:
2. Fotokopiju radne dozvole:
3. Fotokopiju putne isprave, pasoša
4. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
5. Fotokopija kvalifikacione kartice:
6. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
7. Dokazi o izvršenoj uplati troškova pohađanja periodične obuke –AMSS-CMV:
8. Dokazi o izvršenoj uplati troškova organizacije periodične obuke –ABS (nije obavezno polje):

Dodatna dokumentacija (nisu obavezna polja):
1. Ovlašćenje fizičkog lica koje predaje prijavu u ime vozača:

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija ili ispis lične karte vozača:
2. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
3. Fotokopija školske diplome:
4. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
5. Spisak vozača na kojem se nalazi vozač za koga se vrši prijava na memorandumu firme:
6. Ovlašćenje vozača pravnom licu o korišćenju ličnih podataka za prijavu

Dodatna dokumentacija (nisu obavezna polja):
1. Fotokopija kvalifikacione kartice vozača (ukoliko je posedujete):
2. Fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko ste položili za C ili D kategoriju):

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija Potvrde o privremenom boravku ili stalnom nastanjenju u Republici Srbiji:
2. Fotokopiju radne dozvole:
3. Fotokopiju putne isprave, pasoša
4. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
5. Fotokopija školske diplome:
6. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
7. Spisak vozača na kojem se nalazi vozač za koga se vrši prijava na memorandumu firme:
8. Ovlašćenje vozača pravnom licu o korišćenju ličnih podataka za prijavu

Dodatna dokumentacija (nisu obavezna polja):
1. Fotokopija kvalifikacione kartice vozača (ukoliko je posedujete):
2. Fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko ste položili za C ili D kategoriju):

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija ili ispis lične karte vozača:
2. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
3. Fotokopija kvalifikacione kartice:
4. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
5. Spisak vozača na kojem se nalazi vozač za koga se vrši prijava na memorandumu firme:
6. Ovlašćenje vozača pravnom licu o korišćenju ličnih podataka za prijavu

Molimo vas da dodate sledeća skenirana dokumenta (u .pdf ili jpg. formatu)
1. Fotokopija Potvrde o privremenom boravku ili stalnom nastanjenju u Republici Srbiji:
2. Fotokopiju radne dozvole:
3. Fotokopiju putne isprave, pasoša
4. Fotokopija vozačke dozvole vozača:
5. Fotokopija kvalifikacione kartice:
6. Fotografija vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci:
7. Spisak vozača na kojem se nalazi vozač za koga se vrši prijava na memorandumu firme:
8. Ovlašćenje vozača pravnom licu o korišćenju ličnih podataka za prijavu

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Saglasan sam da Centar za stručno usavršavanje i sertifikaciju može da koristi moje lične podatke u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci koje sam naveo/la u ovom zahtevu tačni i da su dokumenta koja sam priložio/la verodostojna.