Centar za stručno usavršavanje svojim radom je usmeren na izgradnju partnerskih odnosa sa transportnim preduzećima. Razvojem svojih usluga i stručnih kapaciteta Centar nastoji da bude stručna podrška u radu transportnih preduzeća.

U Centru za stručno usavršavanje realizuje se niz poslova koji su značajni za rad transportnih preduzeća i ispunjavanje obaveza definisanih Zakonom. Najznačajniji poslovi koji Centar realizuje za transportna preduzeća su:

 • Praćenje i evidencija radnog vremena vozača i posade,
 • Obuka profesionalnih vozača,
 • Obuka menadžera i
 • Benčmarking sistema bezbednosti saobraćaja.

Obuka profesionalnih vozača

Nosioci usluga koje realizuju transportna preduzeća su svakako vozači profesionalci. Centar za stručno usavršavanje organizuje niz obuka za profesionalne vozače koje su Zakonom obavezne u okviru CPC-a, kao i niz dodatnih obuka koje su usmerene na ciljano unapređenje  znanja i veština profesionalnih vozača.

Sve obuke moguće je prilagoditi potrebama konkretnog transportnog preduzeća, zavisno od vrste vozila odnosno transporta kojim se preduzeće bavi. Koncept obuka usmeren je na formiranje dugoročne saradnje uz jasne efekte i pogodnosti namenjene transportnim preduzećima.

Obuke za početni CPC

AMSS CMV je ovlašćen od strane Agencije za bezbednost saobraćaja kao Centar za obuku profesionalnih vozača za CPC. Prema tom ovlašćenju organizuje i sprovodi obuke za početni CPC.

Pohađanje obavezne početne obuke i polaganje vozačkog ispita je obaveza svih vozača koji nisu stekli priznatu kvalifikaciju, odnosno koji su nakon 30. decembra 2019. stekli pravo na upravljanja vozilima neke od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E.

Obavezna početna obuka zavisi od stepena obrazovanja vozača i može biti organizovana kao:

 • Osnovna obuka u trajanju od 280 nastavnih časova – pohađa vozač koji ima manje od trogodišnjeg srednjeg obrazovanja. Vozač u toku 280 nastavnih časova osnovne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 20 praktičnih časova.
 • Osnovna ubrzana obuka u trajanju od 140 nastavnih časova – pohađa vozač koji je stekao najmanje srednje trogodišnje obrazovanje bilo kog obrazovnog profila. Izuzetak su lica koja su stekla zvanje kroz obrazovni profil „vozač motornih vozila“. Vozač u toku 140 nastavnih časova osnovne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 10 praktičnih časova.
 • Dodatnu obuku pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta, a želi da obavlja i prevoz putnika. Dodatna obuka zavisi od načina sticanja osnovne obuke i može biti organizovana kao:
  • Dodatna obuka – 70 nastavnih časova- pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu osnovne obuke od 280 nastavnih časova. Vozač u toku 70 nastavnih časova dodatne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 5 praktičnih časova.
  • Dodatna obuka – 35 nastavnih časova – pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu osnovne ubrzane obuke od 140 nastavnih časova ili na osnovu priznate početne kvalifikacije, a želi da obavlja i prevoz putnika. Vozač u toku 35 nastavnih časova dodatne obuke pohađa i praktičnu obuku u trajanju od najmanje 3 praktična časa.
 • Dopunska obuka se realizuje u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova, a pohađaju je vozači koji nisu položili stručni ispit za sticanje početnog „CPC“-a u roku od godinu dana od dana .

Obuke za periodični CPC

AMSS CMV je ovlašćen od strane Agencije za bezbednost saobraćaja kao Centar za obuku profesionalnih vozača za CPC. Prema tom ovlašćenju organizuje i sprovodi obuke za periodični CPC.

Svaki profesionalni vozač koji želi da obnovi kvalifikacionu karticu, nakon 5 godina Zakonom je obavezan da stekne periodični CPC.

Petogodišnji period važenja kvalifikacione kartice počinje od momenta izdavanja kvalifikacione kartice profesionalnog vozača, odnosno datuma naznačenog na kartici. U toku tih 5 godina profesionalni vozač je u obavezi da pohađa periodičnu obuku od najmanje 35 nastavnih časova. Na ovaj način profesionalni vozač stiče periodični CPC koji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja sa rokom važenja od 5 godina.

Periodična obuka se sastoji iz 5 obaveznih seminara unapređenja znanja, koji ukupno imaju najmanje 35 nastavnih časova. Vozač je Zakonom obavezan da pohađa 5 obaveznih seminara unapređenja znanja, po jedan godišnje.

Ovi seminari sadrže najmanje 7 časova (od 45 minuta), traju jedan dan i imaju obavezne ulazne i izlazne testove u trajanju od po 30 minuta (rade se na početku i na kraju seminara). Testovi na seminaru se sprovode u cilju poboljšanja i proširenja znanja i ne ocenjuju se.

U toku jedne kalendarske godine, vozač može prisustvovati najviše 2 seminara unapređenja znanja koji moraju imaju različite planove i programe rada.

Nakon pohađane 5 seminara periodične obuke, vozač Agenciji podnosi zahtev za izdavanje periodičnog CPC-a.

Periodične obuke mogu biti finansiran od strane pravnog lica za profesionalne vozače zaposlene u tom pravnom licu. 

Obuka za Eko vožnju

Obuka za Eko vožnju može biti organizovana za profesionalne vozače svih kategorija putničkih i teretnih vozila. Ova obuka podrazumeva i uvodni teorijski deo na kojem se predstavlja koncept, mogućnosti i cilj eko vožnje. Svaki polaznik ove obuke prolazi definisane rute uz prisustvo instruktora. Instruktor sa polaznikom analizira stil vožnje vozača ukazuje mu na ono što treba da unapredi i daje mu smernice. Polaznik obuke sa instruktorom prolazi definisanu rutu i primenjuje sugestije instruktora, instruktor je prisutan i nadgleda. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test. Obuka se realizuje na definisanoj ruti u saobraćaju i na poligonu sa odgovarajućim elementima.

Obuka za eko vožnju obuhvata elemente vožnje kojima se utiče na smanjenje potrošnje goriva, troškova održavanja vozila (manje trošenje pneumatika, kočionih sistema, sl.), što značajno doprinosi smanjenju finansijskih troškova eksploatacije vozila.

Ove obuke se realizuju u grupama veličine od 8 do 12 polaznika.

Nakon svake obuke AMSS CMV polaznicima izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se dokazuje da je polaznik u punom obimu i sadržaju pohađao obuku.

Obuka za rukovanje tahografima i radno vreme vozača

AMSS – CMV organizuje jednodnevne obuke za rukovanje tahografima i radno vreme vozača koje su namenjene vozačima koji u svom radu koriste analogni ili digitalni tahograf. Sadržaj obuke prilagođen je obavezama profesionalnih vozača koji upravljaju vozilima koja u skladu sa članom 2. Zakona o radnom vremenu posada vozila u drumskom transportu i tahografima.

Zavisno od vrste tahografa obuka je prilagođena konkretnom tipu i vrsti. Obuka se vrši na simulatorima tahografa. Polaznici obuke sagledavaju najčešće greške koje čine vozači pri korišćenju tahografa, dobijaju uputstva kako da te greške ne čine kao i prostor da se otklone sva pitanja polaznika. Na simulatorima tahografa polaznici rešavaju unapred definisane zadatke, nakon čega sa instruktorom analiziraju rezultate i dobijaju smernice kako da isprave eventualne greške. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test.

Programom obuke obuhvaćeno je:

 • Namena tahografa;
 • Vrste tahografa;
 • Pravilna upotreba digitalnih i analognih tahografa;
 • Pravilan unos podataka na tahografske listiće ili ispise iz digitalnih tahografa i sl.

Ove obuke se realizuju u grupama veličine od 8 do 30 polaznika.

Nakon svake obuke AMSS CMV polaznicima izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se dokazuje da je polaznik u punom obimu i sadržaju pohađao obuku.

Obuka za defanzivnu – bezbednu vožnju

Obuka za defanzivnu – bezbednu vožnju može biti organizovana za vozače svih kategorija vozila teretnih i putničkih vozila, kao jednodnevna obuka. Ova obuka podrazumeva i uvodni teorijski deo na kojem se predstavlja koncept, mogućnosti i cilj defanzivne vožnje. U ovom delu polaznici treba da prepoznaju pojedinosti u svom stilu vožnje koji nisu usklađeni sa principima defanzivne vožnje. Svaki polaznik ove obuke prolazi definisane zadatke na poligonu u bezbednim uslovima uz prisustvo instruktora. Instruktor sa polaznikom analizira konkretne situacije i reakcije vozača, ukazuje mu na ono što treba da unapredi i daje mu smernice. Polaznik obuke prolazi samostalno kroz zadate elemente poligona uz nadzor instruktora. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test. Tokom obuke polaznik upravlja vozilom kategorije za koju se prijavio i analizira specifične reakcije i situacije kroz defanzivnu vožnju.

Obuka se realizuje na posebno opremljenim poligonima u grupama veličine od 8 do 30 polaznika.

Nakon svake obuke AMSS CMV polaznicima izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se dokazuje da je polaznik u punom obimu i sadržaju pohađao obuku.

Obuka za manevre vozilom na manjim površinama

Obuka za manevre vozilom na manjim površinama može biti organizovana za vozače svih kategorija vozila, ali je ciljano namenjena vozačima gabaritnih vozila, tegljača sa poluprikolicom, autobusa, kamiona sa prikolicom ili specijalnih vozila za vangabaritni transport. Ova obuka je svojim sadržajem usmerena na to da vozač ovlada gabaritima i kretanjem vozilima na malom prostoru, uz mnoštvo vertikalnih ograničenja. Ova obuka je ciljano namenjena za usavršavanje radnji za postizanje položaja za utovar/istovar tereta na pristupnim rampama i karakterističnim uslovima.

Obuka podrazumeva uvodni teorijski deo na kojem se predstavljaju elementi i njihova primena u praktičnim uslovima. Obuka je prilagođena specifičnim zahtevima i kategorijama vozača – polaznika. Svaki polaznik ove obuke prolazi definisane zadatke na poligonu uz nadzor instruktora. Instruktor sa polaznikom analizira konkretne situacije i daje polazniku smernice i uputstva. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test.

Obuka se realizuje na posebno opremljenim poligonima u grupama veličine od 8 do 30 polaznika.

Nakon svake obuke AMSS CMV polaznicima izdaje Sertifikat o pohađanju obuke kojim se dokazuje da je polaznik u punom obimu i sadržaju pohađao obuku.

Obuka za obezbeđivanje tereta

Obuka za obezbeđivanje tereta tokom vožnje može biti organizovana za vozače svih kategorija teretnih vozila. Ova obuka podrazumeva i uvodni teorijski deo na kojem se predstavlja koncept obuke kao i elementi koji će biti detaljno obrađeni. Ova obuka usmerena je na teretna vozila i konkretan transport robe, koja može biti komadna, tečna ili rasuta.

Program obuke prilagođen je specifičnim zahtevima polaznika i zahteva prethodnu analizu aktivnosti rada. Polaznik obuke prolazi kroz demonstraciju sa instruktorom, pri čemu ga instruktor vodi kroz definisane vežbe. Program vežbi je specifičan zavisno od vrste tereta. Na kraju obuke polaznik obuke prolazi samostalno kroz zadate elemente uz nadzor instruktora. Na početku kao i na kraju obuke, polaznik rešava ulazni/izlazni test.

Nakon pohađanja obuke svi polaznici dobijaju sertifikat AMSS CMV o završenoj obuci.

Prekvalifikacija profesionalnih vozača

Na tržištu je jasno velika potražnja profesionalnih vozača i očekuje se da će potreba za njima još više rasti. Posao profesionalnog vozača postaje sve više cenjen i atraktivan, dok se istovremeno od vozača očekuje visok nivo znanja i veština, jer su zadaci kojima se bavi na svom radnom mestu davno prevazišli samo upravljanje vozilom.

AMSS CMV organizuje i sprovodi kompletan proces prekvalifikacije koji je namenjen:

 • licima koja trenutno imaju vozaču dozvolu za B kategoriju, a žele da se zaposle na radnom mestu profesionalnog vozača C ili CE kategorije
 • licima koja poseduju vozačku dozvolu (ili CPC) za C, a žele da se zaposle na radnom mestu profesionalnog vozača CE, D ili DE kategorije.

U AMSS CMV u okviru programa prekvalifikacije lice može pohađati osnovnu obuku za neku od ovih kategorija, položiti vozački ispit za određenu kategoriju, odnosno steći početni CPC za svaku kategoriju u okviru koje želi da obavlja poslove profesionalnog vozača.

Prolaskom kroz ovaj program vozač može imati priliku da obezbedi delimičnu ili potpuno finansiranje obuka od strane zainteresovanih poslodavaca, uz obavezu da određeni period bude radno angažovan kod tog poslodavca.

Ovaj program formiran je kao koncept koji treba da olakša put od obuke do zaposlenja na radnom mestu profesionalni vozač svim licima koja takav cilj i želju imaju. Prolaskom kroz ovaj program vozač stiče visok nivo teorijskih i praktičnih znanja koja su neophodna za obavljanje poslova profesionalnog vozača, kako u domaćem tako i u međunarodnom saobraćaju.

Posebne pogodnosti za ovaj program imaju pravna lica koja žele da sistemski obezbede priliv novih kvalifikovanih profesionalnih vozača.

Praćenje i evidencija radnog vremena vozača i posade

Prema Zakonu o radnom vremenu vozača i posade vozila transportna preduzeća su obavezna da prate i evidentiraju radno vreme svojih vozača, na osnovu podataka iz tahografa, odnosno tahografskih listića i kartica.

Centar za stručno usavršavanje vrši evidenciju radnog vremena vozača i formiranje svih Zakonom obaveznih evidencija. Pri realizaciji ovih aktivnosti koriste se dve vrste softverskih paketa koji omogućavaju maksimalnu pouzdanost rezultata. Na osnovu prikupljenih podataka o radu vozača formiraju se:

 • mesečne evidencije,
 • mesečni izveštaji,
 • kvartalni detaljni izveštaji sa analizom prekršaja i predlogom obuka za vozače i
 • godišnji detaljni izveštaji o rad vozača i prekršajima.

Na osnovu prikupljenih podataka analizira se rad svakog vozača kao i najčešće greške koje pravi u svom radu i/ili evidencijama. Prema ovim izveštajima vrši se procena troškova koji mogu nastati kao posledica ovih grešaka vozača. Generišu se opomene i kazne za vozače koji najčešće čine prekršaje. Na osnovu ovih detaljnih analiza predlaže se sistem obuka koji mogu unaprediti rad vozača.

Analiza podataka se vrši sa svih vrsta tahografa u moguće daljinsko skidanje podataka sa tahografskih kartica.

Prema zahtevu transportnog preduzeća vrši se analiza neophodnih aktivnosti i izrađuje ponuda u skladu sa brojem vozača i vozila koji su uključeni u rad preduzeća.